Now showing items 51-70 of 104

  • Laman sesawang interaktif: Platform pencarian taska berlesen 

   Nur Annisa Ardini, Anor; Wan Nor Ashiqin, Wan Ali; Nur Azila, Azahari (Center for Communication Technology and Human Development (UniMAP), 2019)
   Laman sesawang interaktif dibangunkan untuk dijadikan sebagai platform pencarian taska berlesen yang ada di kawasan Perlis bagi membantu golongan ibu bapa yang sibuk bekerja dan memerlukan pengasuh yang bertauliah dan ...
  • Level of ethical behavior among engineering students: Polytechnic Malaysia 

   A. Muqsith, Ahmad; Zaharah, Hussin; Farazila, Yusof; Mohd Ridhuan, Mohd Jamil; Mohd Hafizee, Shahri; Ma Kalthum, Ishak (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2017)
   Recently, the increasing number of social problems has put society in unease situation regardless they are committed by professionals or nonprofessionals. This is due to, among others, lack of good values to drive individuals ...
  • Lima Tahap Penguasaan Ilmu Nahu dalam Kalangan Guru- Guru Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) 

   Hazrul Affendi, Mohmad Razali; Zamri Arifin; Hakim Zainal; Mohd. Nizho, Abdul Rahman; Shuhairimi Abdullah (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2016)
   2009 hingga 2015 menunjukkan bahawa peratus pelajar yang tidak layak menerima sijil STAM tidak pernah kurang daripada 32%. Manakala dapatan kajian terdahulu berkaitan dengan mata pelajaran dalam bidang bahasa Arab STAM ...
  • Mainpower competency in Bank Islam Malaysia Berhad 

   Nor Husna Shafini, Nor Bashah; Noorji, Hj. Mohd Japar; Azizi, Abu Bakar; Shuhairimi, Abdullah (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2012)
   Islamic banking has grown so fast in global finance and it has become the talk around the globe especially after the recent financial debacle that began in summer 2007 where its ends with the crumbling the of Lehman Brothers ...
  • Mendaulatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di institusi pengajian tinggi: satu analisis 

   Salleh, Abdul Rashid; Shuhairimi, Abdullah (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2015)
   Isu bahasa Melayu dalam zaman globalisasi terus menjadi topik perbincangan dan sering dipolemikkan oleh pelbagai pihak dalam usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Melihat senario yang berlaku pada ...
  • Model gelagat pengguna Islam 

   Siti Khalilah, Basarud-din; Azizi, Abu Bakar (Center for Communication Technology and Human Development (UniMAP), 2019)
   Teori gelagat pengguna yang dibangunkan oleh sarjana pemikiran barat sering digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang kajian termasuklah kajian dari perspektif Islam. Persoalannya, adakah gelagat pengguna konvensional ...
  • Model usahawan berjaya dalam amalan nilai-nilai murni keusahawanan sosial Islam 

   Mohd Adib, Abd Muin; Azizi, Abu Bakar; Shuhairimi, Abdullah (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Bidang keusahawanan sosial Islam adalah salah satu cabang di bawah konteks Muamalah di mana ianya dikenal pasti sebagai pemangkin yang berpontensi besar dalam membangunkan ekonomi ummah sejagat. Islam memandang berat tentang ...
  • Nigerian Higher Education Institutions Performance: Does Strategic Improvisation and Entrepreneurial Self-efficacy Matter? 

   Najafi Auwalu Ibrahim; Rosli Mahmood; Muhammad Shukri Bakar (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2016)
   Global competition, dynamic environment; and the need for efficient and effective resource utilization have created a lot of pressure on today’s organisations including Higher Education Institutions (HEIs). Hence, the ...
  • Nilai kesantunan berbahasa dalam komunikasi pengurusan air muka: Analisis pragmatik berasaskan teori relevans 

   Juliana, Ahmad; Noriha, Basir (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2017)
   Language politeness is important especially in the aspect of communication. This paper discusses the value of language politeness in facial expression management communication in the text of Malay film genre which will be ...
  • The no-tahayul imposition on Malay horror films as a religious prescription : The Raison D'etre and its effect on the industry 

   Ahmad Nazri, Abdullah; Maznah, Abu Hassan (Center for Communication Technology and Human Development (UniMAP), 2019)
   The Malay horror film industry has had a chequered history since the screening of its first locally produced movie Pontianak in 1957. Some scholars have written extensively on the ups and downs of the Malay horror movie ...
  • The origin of the science of Ilmu Al-Kalam 

   Reyadh Nofan, Al-Adwan; Azizi, Abu Bakar; M. A. Yasmin Maher, El-Jamai (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Islamic theology or Ilmu al-Kalam, was established in an attempt to understand faith and religion by logical reasoning (rational proof and evidence) instead of relying on revealed texts. Logical reasoning was used to prove ...
  • Pelaksanaan Undang-undang Islam di Mahkamah Syariah Johor Bahru, Johor 

   Mohd Fazrin, Hamdan (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2015)
   Pindaan perkara 5 dan perkara 121 Perlembagaan Persekutuan memberi nafas baru khususnya kepada bidang kuasa Mahkamah Syariah. Kesannya ialah apa jua yang berada dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah, Mahkamah Tinggi tidak ...
  • Pemerkasaan al-Quran dan al-Sunnah penyumbang kepada kecemerlangan Tamadun Melayu: satu analisis 

   Shuhairimi, Abdullah; Nur Salimah, Alias; Huzili, Hussin; Noor Salwani, Hussin (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Nur kebenaran yang terpancar daripada isi kandungan al-Quran dan al- Sunnah mengandungi asas-asas keluhuran pembentukan peradaban sebagai panduan asas untuk diikuti oleh seluruh manusia. Al-Quran dan al-Sunnah menyeru semua ...
  • Pemerolehan bahasa kanak-kanak Melayu berdasarkan role reversal imitation 

   Marzalina, Mansor; Nor Hasimah, Ismail (Center for Communication Technology and Human Development (UniMAP), 2017)
   The question of how a child acquires the first language has long been raised and discussed. Recent studies in the west such as the study by Piaget (1962), Sherman (1971) and Ingram (1989) explained that children are making ...
  • Pemikiran dan falsafah adat resam perkahwinan Jawi Peranakan Pulau Pinang 

   Omar, Yusoff; Noriah, Mohamed; Abdul Jalil, Ramli; Zainab, Ahmad (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2013)
   Kertas kerja ini meninjau tentang komuniti Jawi Peranakan yang menetap di Pulau Pinang. Tinjauan dilaksanakan menerusi kaedah kualitatif dan berfokus kepada tinjauan pustaka dan temu bual tidak berstruktur antara penyelidik ...
  • Pemikiran Luhur dalam Lirik Lagu Nyanyian M. Nasir 

   Nor Hafidah, Ibrahim; Melor Fauzita, Md. Yusoff; Kazime, Zakaria (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2017)
   Noble thoughts are religious thoughts that relate to the divine aspect, godliness and belief in God's call. The purpose of the study is to identify the song lyrics that have high ideals and describe the aspects of noble ...
  • Pemilihan bahasa masyarakat Jahut di Pahang 

   Nur Faaizah, Md Adam; Mohd Sharifudin, Yusop (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Masyarakat orang Asli merupakan kumpulan minoriti di Malaysia. Secara rasminya, masyarakat orang Asli dibahagikan kepada tiga kumpulan besar iaitu Negrito, Senoi dan Proto. Suku kaum Jahut tergolong dalam suku masyarakat ...
  • Pendekatan komunikasi keibubapaan dalam keluarga Ibu Mithali 

   Jamiah, Manap; Sidek, Baba; Nik Suryani, Nik Ab. Rahman; Haniza, Rais (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2013)
   Komunikasi berkesan membentuk keluarga yang cemerlang dan berfungsi. Justeru, komunikasi keibubapaan dalam keluarga Ibu Mithali dikaji menggunakan pendekatan Grounded Theory. Data dikumpulkan melalui siri temuramah bersama ...
  • Pendekatan Taqlid dalam Pengiraan Zakat Padi: Tinjauan di Daerah Pendang, Kedah 

   Alias, Azhar; Mohammad Azam, Hussain (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2016)
   Zakat tanaman adalah merupakan salah satu daripada jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syarak. Tanaman padi adalah tergolong dalam jenis tanaman yang wajib ...
  • Pengaruh budaya yang mempengaruhi wujudnya perbezaan penggunaan dialek di kawasan Pendang, Kedah 

   Zaliza, Zubir; Zuliana, Zubir (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Dialek ialah variasi daripada sesuatu bahasa yang digunakan dalam pertuturan oleh sekumpulan penutur di sesebuah tempat. Setiap dialek mempunyai sifat-sifatnya tersendiri yang membezakannya dari dialek-dialek lain. Perbezaan ...