Now showing items 45-64 of 104

  • Kefahaman ahli Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) negeri Johor dalam Dialog Antara Agama 

   Ahmad Faizuddin, Ramli; Jaffary, Awang (Center for Communication Technology and Human Development (UniMAP), 2017)
   The Johor Islamic Youth Forces of Malaysia (ABIM) played a significant role in interfaith dialogues beginning in 1998. Focusing on the people in Johor, the ABIM involved in enculturing interfaith dialogues. The involvement ...
  • Kefahaman Pertubuhan Penyebaran Islam Antarabangsa (IPSI) tentang dialog antara agama 

   Ahmad Faizuddin, Ramli; Jaffary, Awang (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Kewujudan masyarakat pluralistik dalam aspek agama, bangsa dan budaya memerlukan suatu wadah bagi membina persefahaman dan sikap toleransi dalam kalangan masyarakat. Selaras dengan suasana masyarakat beragama di Malaysia, ...
  • Kerangka Islam dan sifat-sifat terpuji (Mahmudah) sebagai asas dalam keusahawanan sosial Islam: Satu penghayatan bagi usahawan sosial 

   Mohd Adib, Abd Muin; Mohd Sollehudin, Shuib; Azizah, Che Omar; Shuhairimi, Abdullah (Center for Communication Technology and Human Development (UniMAP), 2019)
   Islam adalah satu agama yang lengkap (syumul) dan menjadi panduan kepada seluruh manusia. Kerangka Islam yang terdiri daripada akidah, syariah dan akhlak telah menjadi asas kepada manusia dalam setiap perkara. Untuk ...
  • Kesan Intervensi terapi kelompok tingkah laku kognitif bagi kategori umur terhadap estim kendiri penagih dadah 

   Hussin, Huzili; Othman, Mohamad Hashim (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kesan intervensi terapi kelompok Tingkah Laku Kognitif Standard [CBT(S)] dengan terapi kelompok Tingkah Laku Kognitif Brief [CBT(B)] bagi kategori umur terhadap skor min estim kendiri ...
  • Keusahawanan Sosial Islam: Penerapan Sifat-sifat Terpuji (mahmudah) dalam Diri Usahawan Sosial Berjaya Muslim 

   Mohd Adib, Abd Muin; Shuhairimi, Abdullah (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2016)
   Keusahawanan sosial Islam adalah salah satu aktiviti muamalat dalam menyeimbangkan ekonomi sesebuah negara. Bagi melaksanakan KSI secara holistik, usahawan tersebut perlu menerapkan sifat-sifat terpuji (mahmudah) dalam ...
  • Konsep kerja berpasukan dalam kalangan usahawan Al- Wahida Marketing: satu kajian penerokaan 

   Mohd Nizho, Abdul Rahman; Shuhairimi, Abdullah (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Kajian ini memfokuskan isu berkaitan pengurusan yang melibatkan konsep kerja berpasukan menurut pandangan sarjana konvensional dan Islam. Justeru bagi memenuhi maksud kajian, maka metodologi kualitatif dan kuantitatif ...
  • Laman sesawang interaktif: Platform pencarian taska berlesen 

   Nur Annisa Ardini, Anor; Wan Nor Ashiqin, Wan Ali; Nur Azila, Azahari (Center for Communication Technology and Human Development (UniMAP), 2019)
   Laman sesawang interaktif dibangunkan untuk dijadikan sebagai platform pencarian taska berlesen yang ada di kawasan Perlis bagi membantu golongan ibu bapa yang sibuk bekerja dan memerlukan pengasuh yang bertauliah dan ...
  • Level of ethical behavior among engineering students: Polytechnic Malaysia 

   A. Muqsith, Ahmad; Zaharah, Hussin; Farazila, Yusof; Mohd Ridhuan, Mohd Jamil; Mohd Hafizee, Shahri; Ma Kalthum, Ishak (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2017)
   Recently, the increasing number of social problems has put society in unease situation regardless they are committed by professionals or nonprofessionals. This is due to, among others, lack of good values to drive individuals ...
  • Lima Tahap Penguasaan Ilmu Nahu dalam Kalangan Guru- Guru Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) 

   Hazrul Affendi, Mohmad Razali; Zamri Arifin; Hakim Zainal; Mohd. Nizho, Abdul Rahman; Shuhairimi Abdullah (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2016)
   2009 hingga 2015 menunjukkan bahawa peratus pelajar yang tidak layak menerima sijil STAM tidak pernah kurang daripada 32%. Manakala dapatan kajian terdahulu berkaitan dengan mata pelajaran dalam bidang bahasa Arab STAM ...
  • Mainpower competency in Bank Islam Malaysia Berhad 

   Nor Husna Shafini, Nor Bashah; Noorji, Hj. Mohd Japar; Azizi, Abu Bakar; Shuhairimi, Abdullah (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2012)
   Islamic banking has grown so fast in global finance and it has become the talk around the globe especially after the recent financial debacle that began in summer 2007 where its ends with the crumbling the of Lehman Brothers ...
  • Mendaulatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di institusi pengajian tinggi: satu analisis 

   Salleh, Abdul Rashid; Shuhairimi, Abdullah (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2015)
   Isu bahasa Melayu dalam zaman globalisasi terus menjadi topik perbincangan dan sering dipolemikkan oleh pelbagai pihak dalam usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Melihat senario yang berlaku pada ...
  • Model gelagat pengguna Islam 

   Siti Khalilah, Basarud-din; Azizi, Abu Bakar (Center for Communication Technology and Human Development (UniMAP), 2019)
   Teori gelagat pengguna yang dibangunkan oleh sarjana pemikiran barat sering digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang kajian termasuklah kajian dari perspektif Islam. Persoalannya, adakah gelagat pengguna konvensional ...
  • Model usahawan berjaya dalam amalan nilai-nilai murni keusahawanan sosial Islam 

   Mohd Adib, Abd Muin; Azizi, Abu Bakar; Shuhairimi, Abdullah (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Bidang keusahawanan sosial Islam adalah salah satu cabang di bawah konteks Muamalah di mana ianya dikenal pasti sebagai pemangkin yang berpontensi besar dalam membangunkan ekonomi ummah sejagat. Islam memandang berat tentang ...
  • Nigerian Higher Education Institutions Performance: Does Strategic Improvisation and Entrepreneurial Self-efficacy Matter? 

   Najafi Auwalu Ibrahim; Rosli Mahmood; Muhammad Shukri Bakar (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2016)
   Global competition, dynamic environment; and the need for efficient and effective resource utilization have created a lot of pressure on today’s organisations including Higher Education Institutions (HEIs). Hence, the ...
  • Nilai kesantunan berbahasa dalam komunikasi pengurusan air muka: Analisis pragmatik berasaskan teori relevans 

   Juliana, Ahmad; Noriha, Basir (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2017)
   Language politeness is important especially in the aspect of communication. This paper discusses the value of language politeness in facial expression management communication in the text of Malay film genre which will be ...
  • The no-tahayul imposition on Malay horror films as a religious prescription : The Raison D'etre and its effect on the industry 

   Ahmad Nazri, Abdullah; Maznah, Abu Hassan (Center for Communication Technology and Human Development (UniMAP), 2019)
   The Malay horror film industry has had a chequered history since the screening of its first locally produced movie Pontianak in 1957. Some scholars have written extensively on the ups and downs of the Malay horror movie ...
  • The origin of the science of Ilmu Al-Kalam 

   Reyadh Nofan, Al-Adwan; Azizi, Abu Bakar; M. A. Yasmin Maher, El-Jamai (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Islamic theology or Ilmu al-Kalam, was established in an attempt to understand faith and religion by logical reasoning (rational proof and evidence) instead of relying on revealed texts. Logical reasoning was used to prove ...
  • Pelaksanaan Undang-undang Islam di Mahkamah Syariah Johor Bahru, Johor 

   Mohd Fazrin, Hamdan (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2015)
   Pindaan perkara 5 dan perkara 121 Perlembagaan Persekutuan memberi nafas baru khususnya kepada bidang kuasa Mahkamah Syariah. Kesannya ialah apa jua yang berada dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah, Mahkamah Tinggi tidak ...
  • Pemerkasaan al-Quran dan al-Sunnah penyumbang kepada kecemerlangan Tamadun Melayu: satu analisis 

   Shuhairimi, Abdullah; Nur Salimah, Alias; Huzili, Hussin; Noor Salwani, Hussin (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Nur kebenaran yang terpancar daripada isi kandungan al-Quran dan al- Sunnah mengandungi asas-asas keluhuran pembentukan peradaban sebagai panduan asas untuk diikuti oleh seluruh manusia. Al-Quran dan al-Sunnah menyeru semua ...
  • Pemerolehan bahasa kanak-kanak Melayu berdasarkan role reversal imitation 

   Marzalina, Mansor; Nor Hasimah, Ismail (Center for Communication Technology and Human Development (UniMAP), 2017)
   The question of how a child acquires the first language has long been raised and discussed. Recent studies in the west such as the study by Piaget (1962), Sherman (1971) and Ingram (1989) explained that children are making ...