Now showing items 64-83 of 115

  • Nigerian Higher Education Institutions Performance: Does Strategic Improvisation and Entrepreneurial Self-efficacy Matter? 

   Najafi Auwalu Ibrahim; Rosli Mahmood; Muhammad Shukri Bakar (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2016)
   Global competition, dynamic environment; and the need for efficient and effective resource utilization have created a lot of pressure on today’s organisations including Higher Education Institutions (HEIs). Hence, the ...
  • Nilai kesantunan berbahasa dalam komunikasi pengurusan air muka: Analisis pragmatik berasaskan teori relevans 

   Juliana, Ahmad; Noriha, Basir (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2017)
   Language politeness is important especially in the aspect of communication. This paper discusses the value of language politeness in facial expression management communication in the text of Malay film genre which will be ...
  • The no-tahayul imposition on Malay horror films as a religious prescription : The Raison D'etre and its effect on the industry 

   Ahmad Nazri, Abdullah; Maznah, Abu Hassan (Center for Communication Technology and Human Development (UniMAP), 2019)
   The Malay horror film industry has had a chequered history since the screening of its first locally produced movie Pontianak in 1957. Some scholars have written extensively on the ups and downs of the Malay horror movie ...
  • The origin of the science of Ilmu Al-Kalam 

   Reyadh Nofan, Al-Adwan; Azizi, Abu Bakar; M. A. Yasmin Maher, El-Jamai (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Islamic theology or Ilmu al-Kalam, was established in an attempt to understand faith and religion by logical reasoning (rational proof and evidence) instead of relying on revealed texts. Logical reasoning was used to prove ...
  • Pelaksanaan Undang-undang Islam di Mahkamah Syariah Johor Bahru, Johor 

   Mohd Fazrin, Hamdan (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2015)
   Pindaan perkara 5 dan perkara 121 Perlembagaan Persekutuan memberi nafas baru khususnya kepada bidang kuasa Mahkamah Syariah. Kesannya ialah apa jua yang berada dalam bidang kuasa Mahkamah Syariah, Mahkamah Tinggi tidak ...
  • Pembangunan video interaktif grafik gerakan mengenai epistaksis 

   Nur Farah Diana, Muhammad Hassanuddin; Wan Nor Ashiqin, Wan Ali (Center for Communication Technology and Human Development (UniMAP), 2020)
   Epistaksis merupakan pendarahan hidung yang terbahagi kepada dua iaitu Anterior dan Postrior. Anterior adalah pendarahan hidung yang terjadi dibahagian hadapan yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti udara yang terlampau ...
  • Pemerkasaan al-Quran dan al-Sunnah penyumbang kepada kecemerlangan Tamadun Melayu: satu analisis 

   Shuhairimi, Abdullah; Nur Salimah, Alias; Huzili, Hussin; Noor Salwani, Hussin (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Nur kebenaran yang terpancar daripada isi kandungan al-Quran dan al- Sunnah mengandungi asas-asas keluhuran pembentukan peradaban sebagai panduan asas untuk diikuti oleh seluruh manusia. Al-Quran dan al-Sunnah menyeru semua ...
  • Pemerolehan bahasa kanak-kanak Melayu berdasarkan role reversal imitation 

   Marzalina, Mansor; Nor Hasimah, Ismail (Center for Communication Technology and Human Development (UniMAP), 2017)
   The question of how a child acquires the first language has long been raised and discussed. Recent studies in the west such as the study by Piaget (1962), Sherman (1971) and Ingram (1989) explained that children are making ...
  • Pemikiran dan falsafah adat resam perkahwinan Jawi Peranakan Pulau Pinang 

   Omar, Yusoff; Noriah, Mohamed; Abdul Jalil, Ramli; Zainab, Ahmad (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2013)
   Kertas kerja ini meninjau tentang komuniti Jawi Peranakan yang menetap di Pulau Pinang. Tinjauan dilaksanakan menerusi kaedah kualitatif dan berfokus kepada tinjauan pustaka dan temu bual tidak berstruktur antara penyelidik ...
  • Pemikiran Luhur dalam Lirik Lagu Nyanyian M. Nasir 

   Nor Hafidah, Ibrahim; Melor Fauzita, Md. Yusoff; Kazime, Zakaria (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2017)
   Noble thoughts are religious thoughts that relate to the divine aspect, godliness and belief in God's call. The purpose of the study is to identify the song lyrics that have high ideals and describe the aspects of noble ...
  • Pemilihan bahasa masyarakat Jahut di Pahang 

   Nur Faaizah, Md Adam; Mohd Sharifudin, Yusop (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Masyarakat orang Asli merupakan kumpulan minoriti di Malaysia. Secara rasminya, masyarakat orang Asli dibahagikan kepada tiga kumpulan besar iaitu Negrito, Senoi dan Proto. Suku kaum Jahut tergolong dalam suku masyarakat ...
  • Pendekatan komunikasi keibubapaan dalam keluarga Ibu Mithali 

   Jamiah, Manap; Sidek, Baba; Nik Suryani, Nik Ab. Rahman; Haniza, Rais (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2013)
   Komunikasi berkesan membentuk keluarga yang cemerlang dan berfungsi. Justeru, komunikasi keibubapaan dalam keluarga Ibu Mithali dikaji menggunakan pendekatan Grounded Theory. Data dikumpulkan melalui siri temuramah bersama ...
  • Pendekatan Taqlid dalam Pengiraan Zakat Padi: Tinjauan di Daerah Pendang, Kedah 

   Alias, Azhar; Mohammad Azam, Hussain (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2016)
   Zakat tanaman adalah merupakan salah satu daripada jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syarak. Tanaman padi adalah tergolong dalam jenis tanaman yang wajib ...
  • Pengaruh budaya yang mempengaruhi wujudnya perbezaan penggunaan dialek di kawasan Pendang, Kedah 

   Zaliza, Zubir; Zuliana, Zubir (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Dialek ialah variasi daripada sesuatu bahasa yang digunakan dalam pertuturan oleh sekumpulan penutur di sesebuah tempat. Setiap dialek mempunyai sifat-sifatnya tersendiri yang membezakannya dari dialek-dialek lain. Perbezaan ...
  • Pengaruh Ciri-ciri Kerohanian Terhadap Motivasi Usahawan 

   Mohd Zain, Mubarak; Kasma, Md. Hayas; Marwan, Ismail; Mohd Nazri, Muhayiddin; Wan Salihin, Wong Abdullah (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2017)
   The main framework of Islamic entrepreneurship refers to human relations with Allah SWT and fellow human beings (hablun min al-Allah hablun min al-Nas). This dimension makes the concept of Islamic entrepreneurship different ...
  • Pengaruh Pengurusan Risiko Kepada Prestasi Perusahaan Kecil dan Sederhana: Pendekatan ERM 

   Sajiah, Yakob; Azahari, Ramli; Muhammad Shukri, Bakar (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2016)
   Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) adalah satu sektor yang merupakan tunjang kepada pembangunan ekonomi sesebuah negara. Sumbangan PKS ini boleh dilihat dari pelbagai sudut antaranya ialah sumbangan kepada Keluaran ...
  • Penggunaan antonim Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Korea 

   Jang-Gyem, Kim; Normaliza, Abd Rahim (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2012)
   Kajian ini melibatkan pelajar Korea dalam pembelajaran antonim bahasa Melayu. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti antonim bagi tiga puluh tujuh pasang perkataan serta membincangkan penggunaan antonim bahasa ...
  • Penguasaan kosa kata dalam komunikasi bahasa Asing 

   Nurmasturah, Jamil; Noor Asliza, Abdul Rahim; Shuhairimi, Abdullah (Center for Communication Technology and Human Development (UniMAP), 2020)
   Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti penguasaan kosa kata bahasa asing dalam kalangan pelajar di sekolah-sekolah menengah di Malaysia. Selain itu, objektif kajian ini juga untuk mengetahui masalah pembelajaran bahasa ...
  • Pengurusan harta dalam Islam: perspektif hibah di Malaysia 

   Alias, Azhar; Mohammad Azam, Hussain; Muhammad Hafiz, Badarulzaman; Fauziah, Mohd Noor (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Jaminan kejayaan hidup di dunia dan akhirat akan tercapai sekiranya setiap insan mengurus dan mengatur kehidupannya berteraskan hukum dan syariat Islam. Harta dan kuasa merupakan amanah Allah yang perlu diuruskan dengan ...
  • Pensabitan nusyuz isteri di Mahkamah Rendah Syariah Ipoh Perak 

   Amir Fariz, Che Man; Zaini, Nasohah; Fasahah, Haji Abu Mansor (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Persoalan nusyuz isteri merupakan suatu isu kritikal dalam kehidupan berumah tangga. Daripada aspek perundangan, isu pensabitan nusyuz isteri dilihat memerlukan penyelesaian apabila beberapa permasalahan didapati mengganggu ...