Provides access to Malaysian selected statistical information.

Recent Submissions

 • Laporan MITI 2020 

  Malaysia, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Malaysia, 2021)
 • Pencapaian akademik graduan bagi institusi di bawah lain-lain kementerian 2019 

  Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) (Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Malaysia, 2020)
  Kesemua graduan lulusan ILKA KKR berada dalam kategori lulus, diikuti sebanyak 93.4 peratus graduan lulusan ILKBS KBS dn lulusan ILKAP MAFI sebanyak 60.2 peratus turut berada dalam kategori lulus. • Bagi graduan ILKA KSM ...
 • Keluaran 2019 bagi institusi di bawah lain-lain kementerian 

  Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) (Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Malaysia, 2020)
  Kesemua keluaran graduan ILKA KKR ialah peringkat sijil. • Majoriti keluaran ILKA lain juga ialah di peringkat sijil, peratus tertinggi ialah ILKAP MAFI sebanyak 90.9 peratus, diikuti keluaran sijil ILKA KPLB (82.1 ...
 • Pencapaian akademik graduan politeknik, kolej komuniti dan kolej vokasional, 2019 

  Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) (Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Malaysia, 2020)
  Dua kelompok tertinggi graduan politeknik berada dalam selang PNGK 2.50 – 2.99 dan selang PNGK 3.00 – 3.49, iaitu masingmasing 39.5 peratus dan 37.0 peratus • Bagi kolej komuniti, tiga kelompok terbesar graduan berada ...
 • Keluaran 2019 bagi institusi di bawah lain-lain kementerian mengikut bidang pengajian 

  Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) (Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Malaysia, 2020)
  Kesemua keluaran graduan ILKA MOTAC adalah dalam bidang sastera dan kemanusiaan. Manakala bagi ILKA KKR, kesemua keluaran adalah bidang kejuruteraan, pembuatan dan pembinaan. Bagi ILKBS KBS, ILKA KPLB dan ILKA KSM, ...
 • Keluaran 2019 bagi politeknik, kolej komuniti dan kolej vokasional mengikut bidang pengajian 

  Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) (Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Malaysia, 2020)
  Keluaran tertinggi ketiga-tiga IPT adalah dalam bidang kejuruteraan, pembuatan dan pembinaan, iaitu masing-masing kolej vokasional (59.2 peratus), politeknik (54.7 peratus) dan kolej komuniti sebanyak 41.8 peratus. • ...
 • Pencapaian akademik graduan IPTS peringkat diploma, 2019 

  Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) (Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Malaysia, 2020)
  Peratus tertinggi graduan diploma IPTS 2019 berada dalam kohort PNGK 3.00 – 3.49 (37.7 peratus), diikuti kohort PNGK 2.50 – 2.99 (29.8 peratus). Peratus graduan diploma yang berada dalam kohort PNGK 3.70 – 4.00 adalah ...
 • Keluaran IPTS peringkat diploma tahun 2019 mengikut kumpulan umur dan jantina 

  Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) (Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Malaysia, 2020)
  Dua (2) kelompok utama graduan diploma IPTS 2019 berada dalam kumpulan umur 21 – 25 tahun, iaitu 66.1 peratus dan 30.1 peratus dalam kumpulan umur 19 – 20 berumur tahun. Selebihnya berumur 26 tahun dan ke atas, iaitu ...
 • Keluaran IPTS 2019 peringkat diploma mengikut bidang pengajian, jantina dan kewarganegaraan 

  Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) (Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Malaysia, 2020)
  IPTS telah mengeluarkan seramai 58,092 graduan diploma pada tahun 2019. Peratus graduan perempuan adalah 57.6 peratus. Peratus tertinggi, iaitu 39.3 peratus adalah dalam bidang sains sosial, perniagaan dan perundangan, ...
 • Pencapaian akademik graduan IPTS peringkat ijazah pertama, 2019 

  Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) (Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Malaysia, 2020)
  Dua kumpulan terbesar graduan ijazah pertama IPTS 2019 berada dalam kohort PNGK 3.00 – 3.49 dan kohort PNGK 2.50 – 2.99, iaitu masing-masing 33.5 peratus dan 25.6 peratus. Sebanyak 7.7 peratus memperoleh PNGK antara 3.70 – 4.00.
 • Keluaran IPTS peringkat ijazah pertama tahun 2019 mengikut kumpulan umur dan jantina 

  Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) (Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Malaysia, 2020)
  Majoriti, iaitu 83.4 peratus graduan ijazah pertama IPTS berada dalam kumpulan umur 21 – 25 tahun, 11.3 peratus dalam selang umur 26 – 30 tahun dan selebihnya, iaitu 4.9 peratus dalam kumpulan umur 31 tahun dan ke ...
 • Keluaran IPTS peringkat sarjana tahun 2019 mengikut kumpulan umur dan jantina 

  Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) (Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Malaysia, 2020)
  Sebanyak 33.2 peratus graduan sarjana IPTS 2019 berada dalam selang umur 26 – 30 tahun, diikuti 19.1 peratus dalam kumpulan umur 31 – 35 tahun, 17.3 peratus dalam kumpulan umur 41 tahun dan ke atas, 16.4 peratus dalam ...
 • Keluaran IPTS peringkat sarjana tahun 2019 mengikut bidang pengajian, jantina dan kewarganegaraan 

  Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) (Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Malaysia, 2020)
  Bagi graduan sarjana IPTS 2019, majoritinya berada dalam bidang sains sosial, perniagaan dan perundangan, iaitu 66.0 peratus, diikuti bidang sastera dan kemanusiaan (8.6 peratus) , bidang pendidikan (8.5 peratus) dan ...
 • Keluaran IPTS peringkat Ph.D tahun 2019 mengikut kumpulan umur dan jantina 

  Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) (Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Malaysia, 2020)
  Sebanyak 39.2 peratus graduan Ph.D berada dalam kumpulan umur 41 tahun dan ke atas, diikuti 25.8 peratus dalam kumpulan umur 31 – 35 tahun, 20.4 peratus dalam kumpulan umur 36 – 40 tahun dan 14.1 peratus berada dalam ...
 • Keluaran IPTS peringkat Ph.D tahun 2019 mengikut bidang pengajian, jantina dan kewarganegaraan 

  Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) (Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Malaysia, 2020)
  IPTS mengeluarkan seramai 824 orang graduan Ph.D pada tahun 2019. Dua kelompok terbesar adalah dalam bidang sains sosial, perniagaan dan perundangan sebanyak 31.8 peratus dan bidang kejuruteraan, pembuatan dan pembinaan ...
 • Keluaran IPTS 2019 mengikut bidang pengajian, jantina dan kewarganegaraan 

  Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) (Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Malaysia, 2020)
  Bagi graduan IPTS 2019, sebahagian besar iaitu 44.4 peratus adalah dalam bidang sains sosial, perniagaan dan perundangan, diikuti bidang kejuruteraan, pembuatan dan pembinaan (13.6 peratus) dan perkhidmatan sebanyak 9.5 ...
 • Keluaran IPTS 2019 mengikut peringkat pengajian dan jantina 

  Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) (Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Malaysia, 2020)
  Peringkat ijazah pertama dan peringkat diploma merupakan kelompok terbesar keluaran graduan IPTS, iaitu masingmasing 47.0 peratus dan 45.2 peratus. Graduan perempuan melebihi lelaki bagi semua peringkat pengajian melainkan ...
 • Keluaran IPTS 2019 mengikut kategori dan peringkat pengajian 

  Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) (Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Malaysia, 2020)
  IPTS bertaraf universiti mengeluarkan 68.5 peratus graduan peringkat ijazah pertama, diikuti peringkat diploma 21.1 peratus, peringkat sarjana 8.7 peratus dan Ph.D sebanyak 1.1 peratus. Keluaran tertinggi bagi IPTS bertaraf ...
 • Pencapaian akademik graduan UA peringkat diploma, 2019 

  Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) (Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Malaysia, 2020)
  Sebahagian besar, iaitu sebanyak 45.6 peratus graduan diploma UA berada dalam kohort PNGK 3.00 – 3.49, diikuti 27.5 peratus dalam kohort PNGK 2.50 – 2.99. Peratus graduan diploma yang berada dalam kohort PNGK 3.70 – 4.00 ...
 • Keluaran UA peringkat diploma tahun 2019 mengikut kumpulan umur dan jantina 

  Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) (Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Malaysia, 2020)
  Majoriti graduan diploma UA 2019 berada dalam selang umur 21 – 25 tahun iaitu sebanyak 90.1 peratus, diikuti sebanyak 6.8 peratus dalam selang umur 19 – 20 tahun. Graduan lelaki melebihi perempuan dalam kumpulan umur 26 -40 tahun.

View more