Now showing items 1-1 of 1

    • Pemikiran dan falsafah adat resam perkahwinan Jawi Peranakan Pulau Pinang 

      Omar, Yusoff; Noriah, Mohamed; Abdul Jalil, Ramli; Zainab, Ahmad (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2013)
      Kertas kerja ini meninjau tentang komuniti Jawi Peranakan yang menetap di Pulau Pinang. Tinjauan dilaksanakan menerusi kaedah kualitatif dan berfokus kepada tinjauan pustaka dan temu bual tidak berstruktur antara penyelidik ...