Now showing items 1-1 of 1

    • Hakcipta dan hak moral 

      Anon (Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)Small Medium Enterprise Unit, 2010-12)
      Prinsip ini menerangkan berkenaan hakcipta sebagai satu hak ke atas harta dan juga hakcipta sebagai satu hak moral perseorangan (droit moral) ke atas karyanya.