Now showing items 21-40 of 104

  • Pemilihan bahasa masyarakat Jahut di Pahang 

   Nur Faaizah, Md Adam; Mohd Sharifudin, Yusop (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Masyarakat orang Asli merupakan kumpulan minoriti di Malaysia. Secara rasminya, masyarakat orang Asli dibahagikan kepada tiga kumpulan besar iaitu Negrito, Senoi dan Proto. Suku kaum Jahut tergolong dalam suku masyarakat ...
  • Hubungan penerapan nilai murni dalam pengajaran Bahasa Melayu dengan penghayatan nilai murni pelajar 

   Mohamad Khairi, Haji Othman (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Aspek penerapan nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran adalah mustahak, terutamanya untuk menyediakan pelajar yang mempunyai ketahanan diri yang kukuh. Pelajar yang dididik melalui sistem persekolahan mestilah mampu ...
  • Ibn Khaldun’s discourse on the importance of knowledge and ethics in youth human capital development 

   Suhaila, Abdullah (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Human capital development among youths should be given due attention in a country’s development process. This is due to the fact that youths are the catalyst that would determine the progress or retrogression of a nation. ...
  • The origin of the science of Ilmu Al-Kalam 

   Reyadh Nofan, Al-Adwan; Azizi, Abu Bakar; M. A. Yasmin Maher, El-Jamai (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Islamic theology or Ilmu al-Kalam, was established in an attempt to understand faith and religion by logical reasoning (rational proof and evidence) instead of relying on revealed texts. Logical reasoning was used to prove ...
  • Konsep kerja berpasukan dalam kalangan usahawan Al- Wahida Marketing: satu kajian penerokaan 

   Mohd Nizho, Abdul Rahman; Shuhairimi, Abdullah (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Kajian ini memfokuskan isu berkaitan pengurusan yang melibatkan konsep kerja berpasukan menurut pandangan sarjana konvensional dan Islam. Justeru bagi memenuhi maksud kajian, maka metodologi kualitatif dan kuantitatif ...
  • Persepsi pelajar terhadap konsep Rukun Negara melalui pengajaran subjek Hubungan Etnik: kajian kes di Universiti Malaysia Perlis 

   Siti Norayu, Mohd Basir; Junainor, Hassan; Shuhairimi, Abdullah; Hassad, Hassan (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Objektif umum kajian adalah untuk melihat dan menganalisa persepsi pelajar teknikal di Universiti Malaysia Perlis UniMAP mengenai kefahaman konsep Rukun Negara yang diajar dalam subjek Hubungan Etnik. Terdapat dua tujuan ...
  • Social media use or abuse: a review 

   Syed Zulkarnain, Syed Idrus; Nor Azizah, Hitam (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   The Internet has consolidated itself as a very powerful platform that has changed the communication and business transactions. Now, the number of users navigating through the Internet is more than 2.4 billion. This large ...
  • Transformation leadership at the Sekolah Agama Rakyat: a purpose towards the development of education 

   Azizi, Abu Bakar; Mohd Nor, Jaafar; Jazmi, Md Isa; Shuhairimi, Abdullah (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Education reform process that applies in this country has caused leadership in school increasingly complex and challenging. Despite to the royal party's willingness to help in advancing a part of Sekolah Agama Rakyat (SAR) ...
  • Kefahaman Pertubuhan Penyebaran Islam Antarabangsa (IPSI) tentang dialog antara agama 

   Ahmad Faizuddin, Ramli; Jaffary, Awang (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Kewujudan masyarakat pluralistik dalam aspek agama, bangsa dan budaya memerlukan suatu wadah bagi membina persefahaman dan sikap toleransi dalam kalangan masyarakat. Selaras dengan suasana masyarakat beragama di Malaysia, ...
  • Alternatif keagamaan dan kaunseling; sebagai rawatan utama mengatasi permasalahan homoseksualiti 

   Amran, Hassan; Noriah, Mohamed (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Gejala homoseksual merupakan budaya songsang yang sudah lama bertapak dalam kehidupan masyarakat sejak zaman berzaman lagi. Pembudayaan cara hidup yang songsang ini menjadi satu cara hidup yang tidak berlandaskan kenormalan ...
  • Accounting students' intentions and expectations on programme evaluations: an empirical study 

   Mohd Rizuan, Abdul Kadir; Khairul Nizam, Surbaini; Marinajan, Gholam Hosin; Rashidi, Abbas (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Students were asked to evaluate faculty on a continual basis at most universities in Malaysia. However, students have varying perceptions about the purpose and usefulness of these evaluations. The purpose of this paper is ...
  • Impak mempraktikkan rancangan perniagaan strategik ke atas prestasi perniagaan PKS di Malaysia dan pengaruh persekitaran luaran dinamik 

   Rosli, Mohd Saad; Abdullah, Haji Abdul Ghani; Shuhymee, Ahmad (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Rancangan perniagaan terbukti telah menjadi senjata utama dalam menjana strategi perniagaan yang kompetitif dalam kalangan firma-firma korporat atau bersaiz besar dan boleh memberi impak ke atas prestasi perniagaan. Namun ...
  • Hunayn bin Ishaq: tokoh non muslim era kegemilangan Zaman Abbasiyah 

   Ammar Badruddin, Romli (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Kolaborasi antara Muslim dan non-Muslim dalam memajukan sains dan teknologi pada era ‘Abbasiyah telah dikenal pasti berlaku sejak peringkat awal lagi, iaitu peringkat pemindahan ilmu dari tamadun lain ke dalam tamadun ...
  • Peristilahan dalam bidang saintifik 

   Zaliza, Zubir; Mahfuzah, Md Daud (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Kajian ini merupakan satu usaha untuk menganalisis cara-cara pembentukan istilah dalam bidang saintifik. Proses pembentukan istilah ialah seperti proses pemantapan, penterjemahan, penyerapan, penyesuaian ejaan imbuhan ...
  • Discussion among language learners: conflict in communication 

   Normaliza, Abd Rahim; Hazlina, Abdul Halim; Roslina, Mamat; Arbaie, Sujud; Siti Nur Aliaa, Roslan (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   This paper focuses on the conflicts that occur in discussion among secondary school students. The objectives were to investigate and discuss the types of conflict that were present. The sample comprised fifteen subjects ...
  • The practices and approaches of Interfaith dialogue at Leicester, UK 

   Jaffary, Awang; Ahmad Faizuddin, Ramli (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Interfaith dialogue is an effective mechanism to build mutual understanding and respect among people from different faiths. Leicester, a city located in the East Midlands of England, has a long history of interfaith dialogue. ...
  • Model usahawan berjaya dalam amalan nilai-nilai murni keusahawanan sosial Islam 

   Mohd Adib, Abd Muin; Azizi, Abu Bakar; Shuhairimi, Abdullah (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Bidang keusahawanan sosial Islam adalah salah satu cabang di bawah konteks Muamalah di mana ianya dikenal pasti sebagai pemangkin yang berpontensi besar dalam membangunkan ekonomi ummah sejagat. Islam memandang berat tentang ...
  • Pengaruh budaya yang mempengaruhi wujudnya perbezaan penggunaan dialek di kawasan Pendang, Kedah 

   Zaliza, Zubir; Zuliana, Zubir (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Dialek ialah variasi daripada sesuatu bahasa yang digunakan dalam pertuturan oleh sekumpulan penutur di sesebuah tempat. Setiap dialek mempunyai sifat-sifatnya tersendiri yang membezakannya dari dialek-dialek lain. Perbezaan ...
  • Pemerkasaan al-Quran dan al-Sunnah penyumbang kepada kecemerlangan Tamadun Melayu: satu analisis 

   Shuhairimi, Abdullah; Nur Salimah, Alias; Huzili, Hussin; Noor Salwani, Hussin (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Nur kebenaran yang terpancar daripada isi kandungan al-Quran dan al- Sunnah mengandungi asas-asas keluhuran pembentukan peradaban sebagai panduan asas untuk diikuti oleh seluruh manusia. Al-Quran dan al-Sunnah menyeru semua ...
  • Pengurusan harta dalam Islam: perspektif hibah di Malaysia 

   Alias, Azhar; Mohammad Azam, Hussain; Muhammad Hafiz, Badarulzaman; Fauziah, Mohd Noor (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Jaminan kejayaan hidup di dunia dan akhirat akan tercapai sekiranya setiap insan mengurus dan mengatur kehidupannya berteraskan hukum dan syariat Islam. Harta dan kuasa merupakan amanah Allah yang perlu diuruskan dengan ...