Now showing items 65-84 of 104

  • Pemikiran dan falsafah adat resam perkahwinan Jawi Peranakan Pulau Pinang 

   Omar, Yusoff; Noriah, Mohamed; Abdul Jalil, Ramli; Zainab, Ahmad (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2013)
   Kertas kerja ini meninjau tentang komuniti Jawi Peranakan yang menetap di Pulau Pinang. Tinjauan dilaksanakan menerusi kaedah kualitatif dan berfokus kepada tinjauan pustaka dan temu bual tidak berstruktur antara penyelidik ...
  • Pemikiran Luhur dalam Lirik Lagu Nyanyian M. Nasir 

   Nor Hafidah, Ibrahim; Melor Fauzita, Md. Yusoff; Kazime, Zakaria (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2017)
   Noble thoughts are religious thoughts that relate to the divine aspect, godliness and belief in God's call. The purpose of the study is to identify the song lyrics that have high ideals and describe the aspects of noble ...
  • Pemilihan bahasa masyarakat Jahut di Pahang 

   Nur Faaizah, Md Adam; Mohd Sharifudin, Yusop (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Masyarakat orang Asli merupakan kumpulan minoriti di Malaysia. Secara rasminya, masyarakat orang Asli dibahagikan kepada tiga kumpulan besar iaitu Negrito, Senoi dan Proto. Suku kaum Jahut tergolong dalam suku masyarakat ...
  • Pendekatan komunikasi keibubapaan dalam keluarga Ibu Mithali 

   Jamiah, Manap; Sidek, Baba; Nik Suryani, Nik Ab. Rahman; Haniza, Rais (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2013)
   Komunikasi berkesan membentuk keluarga yang cemerlang dan berfungsi. Justeru, komunikasi keibubapaan dalam keluarga Ibu Mithali dikaji menggunakan pendekatan Grounded Theory. Data dikumpulkan melalui siri temuramah bersama ...
  • Pendekatan Taqlid dalam Pengiraan Zakat Padi: Tinjauan di Daerah Pendang, Kedah 

   Alias, Azhar; Mohammad Azam, Hussain (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2016)
   Zakat tanaman adalah merupakan salah satu daripada jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syarak. Tanaman padi adalah tergolong dalam jenis tanaman yang wajib ...
  • Pengaruh budaya yang mempengaruhi wujudnya perbezaan penggunaan dialek di kawasan Pendang, Kedah 

   Zaliza, Zubir; Zuliana, Zubir (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Dialek ialah variasi daripada sesuatu bahasa yang digunakan dalam pertuturan oleh sekumpulan penutur di sesebuah tempat. Setiap dialek mempunyai sifat-sifatnya tersendiri yang membezakannya dari dialek-dialek lain. Perbezaan ...
  • Pengaruh Ciri-ciri Kerohanian Terhadap Motivasi Usahawan 

   Mohd Zain, Mubarak; Kasma, Md. Hayas; Marwan, Ismail; Mohd Nazri, Muhayiddin; Wan Salihin, Wong Abdullah (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2017)
   The main framework of Islamic entrepreneurship refers to human relations with Allah SWT and fellow human beings (hablun min al-Allah hablun min al-Nas). This dimension makes the concept of Islamic entrepreneurship different ...
  • Pengaruh Pengurusan Risiko Kepada Prestasi Perusahaan Kecil dan Sederhana: Pendekatan ERM 

   Sajiah, Yakob; Azahari, Ramli; Muhammad Shukri, Bakar (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2016)
   Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) adalah satu sektor yang merupakan tunjang kepada pembangunan ekonomi sesebuah negara. Sumbangan PKS ini boleh dilihat dari pelbagai sudut antaranya ialah sumbangan kepada Keluaran ...
  • Penggunaan antonim Bahasa Melayu dalam kalangan pelajar Korea 

   Jang-Gyem, Kim; Normaliza, Abd Rahim (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2012)
   Kajian ini melibatkan pelajar Korea dalam pembelajaran antonim bahasa Melayu. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti antonim bagi tiga puluh tujuh pasang perkataan serta membincangkan penggunaan antonim bahasa ...
  • Pengurusan harta dalam Islam: perspektif hibah di Malaysia 

   Alias, Azhar; Mohammad Azam, Hussain; Muhammad Hafiz, Badarulzaman; Fauziah, Mohd Noor (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Jaminan kejayaan hidup di dunia dan akhirat akan tercapai sekiranya setiap insan mengurus dan mengatur kehidupannya berteraskan hukum dan syariat Islam. Harta dan kuasa merupakan amanah Allah yang perlu diuruskan dengan ...
  • Pensabitan nusyuz isteri di Mahkamah Rendah Syariah Ipoh Perak 

   Amir Fariz, Che Man; Zaini, Nasohah; Fasahah, Haji Abu Mansor (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Persoalan nusyuz isteri merupakan suatu isu kritikal dalam kehidupan berumah tangga. Daripada aspek perundangan, isu pensabitan nusyuz isteri dilihat memerlukan penyelesaian apabila beberapa permasalahan didapati mengganggu ...
  • Penyampaian maklumat melalui pembangunan video interaktif 

   Nur Azila, Azahari; Hanisya, Muhammad Husni; Wan Nor Ashiqin, Wan Ali; Tengku Kastriafuddin, Tengku Yaakob (Center for Communication Technology and Human Development (UniMAP), 2019)
   Langkawi terkenal sebagai destinasi percutian. Terdapat pelbagai tawaran pelancongan yang disediakan di sana. Penduduk tempatan boleh mendapat manfaat bersama dengan dapat menyediakan rumah tumpangan. Namun begitu, apabila ...
  • Penyelesaian konflik selatan Thailand dengan menggunakan model Gagasan 1 Malaysia 

   Mohd Mizan, Aslam (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2012)
   Tragedi Masjid Tak Bai dan Krue Sae (Masjid Kerisik) pada tahun 2004 adalah merupakan titik tolak kepada kemusnahan yang berterusan di wilayah Selatan Thailand (Veitch, J. 2007). Sejak insiden tersebut, siri-siri serangan, ...
  • Perasaan ‘Loneliness’@kesunyian dan strategi daya tindak dalam kalangan warga emas yang menghuni di Rumah Seri Kenangan, Cheras, Selangor 

   Amran, Hassan; Noriah, Mohamed; Zubaidah, Rasol (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2013)
   Kajian ini dijalankan untuk mengkaji tentang perasaan kesunyian yang dialami warga emas yang tinggal di rumah kebajikan, serta strategi daya tindak yang diambil untuk menangani keadaan tersebut. Metodologi kajian yang ...
  • Perbezaan personaliti psiko-spiritual dalam kalangan pelajar sekolah menengah di Semenanjung Malaysia 

   Nurwahidah, Ab Gani; Nooraini, Othman; Siti Norayu, Mohd Basir (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2013)
   Kajian ini bertujuan mengenal pasti profil ciri-ciri personaliti psiko-spiritual di Semenanjung Malaysia dari aspek lokasi sekolah (bandar dan luar bandar), jenis sekolah (sekolah berasrama penuh dan sekolah harian), aliran ...
  • Peristilahan dalam bidang saintifik 

   Zaliza, Zubir; Mahfuzah, Md Daud (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Kajian ini merupakan satu usaha untuk menganalisis cara-cara pembentukan istilah dalam bidang saintifik. Proses pembentukan istilah ialah seperti proses pemantapan, penterjemahan, penyerapan, penyesuaian ejaan imbuhan ...
  • Perkaitan tahap penerimaan remaja terhadap kempen Tak Nak Merokok dengan kesan kempen Tak Nak Merokok 

   Daing Diana, Maarof; Mohd Nizam, Osman (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2013)
   Tabiat merokok dalam kalangan remaja pada hari ini bukan sahaja membabitkan remaja lelaki bahkan kini sudah menular dalam kalangan remaja perempuan di negara ini begitu membimbangkan semua pihak. Kempen Tak Nak merokok ...
  • Persepsi pelajar terhadap konsep Rukun Negara melalui pengajaran subjek Hubungan Etnik: kajian kes di Universiti Malaysia Perlis 

   Siti Norayu, Mohd Basir; Junainor, Hassan; Shuhairimi, Abdullah; Hassad, Hassan (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Objektif umum kajian adalah untuk melihat dan menganalisa persepsi pelajar teknikal di Universiti Malaysia Perlis UniMAP mengenai kefahaman konsep Rukun Negara yang diajar dalam subjek Hubungan Etnik. Terdapat dua tujuan ...
  • The place and significance of English in Business Communication in India 

   Krishna, Devina Kaul (Center for Communication Technology and Human Development (UniMAP), 2019)
   Nowadays in India, multilingualism has become a trend with English language gaining popularity alongside the existing language (Hindi). English is regarded as a situation for flourishing amalgamation into the global ...
  • The practices and approaches of Interfaith dialogue at Leicester, UK 

   Jaffary, Awang; Ahmad Faizuddin, Ramli (Center for Communication Technology And Human Development (UniMAP), 2014)
   Interfaith dialogue is an effective mechanism to build mutual understanding and respect among people from different faiths. Leicester, a city located in the East Midlands of England, has a long history of interfaith dialogue. ...